De Stichting Streekmuseum Stevensweert / Ohé en Laak is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een culturele doelstelling.

Deze status heeft een aantal aantrekkelijke voordelen, zoals:

-         Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

-         Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Vanaf 1-1- 2012 geldt voor donateurs een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

 

M.i.v. 1-1-2014 dient een ANBI een aantal gegevens te publiceren op hun website. U vindt ze hier beneden:

 

Naam: Stichting Streekmuseum Stevensweert / Ohé en Laak

Vestigingsadres: Jan van Steffeswertplein 1, 6107 BZ Stevensweert

Postadres: Fort Forelstraat 3, 6107 BL Stevensweert

RSIN/fiscaal nummer ANBI: 802703793

IBAN : NL 13 RABO 0149506600

Bestuurssamenstelling:

-         Dhr. J.F. van Engelen (voorzitter en secretaris a.i.)

-         Dhr. W.A.M.G. Heynen (penningmeester)

-         Dhr. G.F.E. Rutten (conservator a.i.)

-         Dhr. B. Cretskens

-         Dhr. G.H.H. Laugs

-         Mevr. J.M. Sangers-Stassen

-         Dhr. P.F.H. Theunissen

Beloningsbeleid: een bestuursfunctie is in onze organisatie volledig vrijwilligerswerk, voor kosten die met de uitvoering van de bestuursfunctie samenhangen is een minimale onkostenvergoeding beschikbaar op basis van werkelijk gemaakte kosten.

Beleidsplan 2011-2015 (verkort):

De Stichting Streekmuseum Stevensweert / Ohé en Laak werd opgericht op 29 mei 1982. Op 7 mei 1983 volgde de opening van het museum, gehuisvest in de Protestantse Kerk van Stevensweert. Om bij de bevolking een groter draagvlak te creëren, werd in 1983 de vereniging Amici Insulae (Vrienden van het Eiland) opgericht. In 1991 volgde een verhuizing naar het voormalige gemeentehuis van Stevensweert, een monumentaal gebouw uit 1858 ontworpen door architect P.J.H. Cuijpers. In 2013 werd het museum opnieuw ingericht na een ingrijpende restauratie in opdracht van de gemeente Maasgouw (eigenaar van het gebouw).

Doelstelling:

-         Het verzamelen, conserveren, bewaren, bestuderen en tentoonstellen van geschied- en volkskundige objecten, in het bijzonder voor zover betrekking hebbend op het zogenaamde eiland in de Maas (Stevensweert en Ohé en Laak).

-         Het verbreiden en stimuleren van de kennis over het bovengenoemd gebied waarbij met name de rol van de voor Zuid-Nederland unieke vesting Stevensweert een belangrijk accent vervult.

-         Het uitdragen van deze kennis op lokaal, regionaal, provinciaal, landelijk en grensoverschrijdend gebied.

Collectie:

De collectie van het Streekmuseum bevat ca. 1500 objecten. Ze zijn volledig geregistreerd via een handmatig kaartsysteem en via het computerprogramma Adlib Museum Basis. De hele collectie is ook ondergebracht in het landelijke MUSIP-project.

Het grootste gedeelte van de collectie wordt permanent geëxposeerd. Het overige deel wordt bewaard in depots en zijn daarmee voorhanden bij incidentele tentoonstellingen. Regelmatig worden voorwerpen op professionele wijze gerestaureerd en geconserveerd.  Er wordt een register bijgehouden van in- en uitgaande stukken. Van de collectie is ca. 80% eigendom, de overige 20% zijn (langdurige) bruiklenen.

Publiek:

De oude kern van Stevensweert is een beschermd dorpsgezicht. Het historische karakter wordt met name bepaald door de monumentale bebouwing en het kenmerkende stratenplan dat dateert uit de aanleg van de vestingwerken door de Spanjaarden in 1633. De na 1874 gesloopte vestingwerken zijn in 2010 weer voor een gedeelte gereconstrueerd hetgeen de aantrekkelijkheid voor bezoekers verder doet toenemen. Het museum fungeert als plek waar de nodige historische achtergrond kan worden verkregen over de geschiedenis van Stevensweert en het naburige Ohé en Laak. Als introductie wordt aan de bezoekers de film “Eiland in de Maas, van alle tijden” vertoond. Daarna volgt bezoek aan het museum met de thema’s: Baggervondsten, Beeldhouwer Jan van Steffeswert, Kasteel Stevensweert, Munten en penningen, Vesting Stevensweert en Kasteel Walburg. Voor groepen zijn er rondleidingen mogelijk door het museum en/of de historische kern. Het museum trekt jaarlijks ca. 4000 bezoekers. Voor jeugdige bezoekers is er een speciale speurtocht ontwikkeld.

Samenwerking:

Het museum werkt samen met de in 2007 gevormde gemeente Maasgouw, waarvan Stevensweert en Ohé en Laak deel uitmaken. Het beleid t.a.v. de drie in Maasgouw gevestigde musea is vastgelegd in de gemeentelijke Museumnota.

Sinds enkele jaren werkt het Streekmuseum intensief samen met de VVV Midden-Limburg die in het museum een agentschap heeft ondergebracht. De gidsen en de baliemedewerkers zijn sindsdien in dienst van de VVV. Deze samenwerking maakt het mogelijk het museum te openen op donderdag t/m zondag van 14.00 tot 17.00 uur (in de periode april t/m oktober) en in de periode november t/m maart op zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Voor groepen is bezoek het hele jaar door mogelijk op alle dagen. Reserveren via de VVV.

Een essentiële samenwerking bestaat verder met de vereniging Amici Insulae. Het museum is in dit bestuur vertegenwoordigd en statutair is vastgelegd dat een derde deel van de ontvangen contributie jaarlijks wordt afgedragen aan het museum. 

 

Jaarverslag 2015 (beknopte versie):

Eind 2014 werd t.b.v. de beeldentuin een nieuwe bestrating aangebracht op het terrein van de speelplaats van de voormalige peuterspeelzaal en de binnenplaats voor het Trefcentrum. Daarbij werden al een aantal weersbestendige objecten geplaatst uit de collectie van het Streekmuseum, o.a. een ijzeren muuranker van kasteel Walburg, de gedenksteen van de Stevensweertse Lourdesgrot uit 1920 en een oud absoutekruis afkomstig van de begraafplaats. Tevens zijn alle aanwezige objecten voorzien van informatieborden. 2015 was het tweede jaar dat het bestuur van het museum het hele MFC complex inclusief het Trefcentrum bestuurd heeft. In het 1e kwartaal 2016 zal de met de gemeente Maasgouw overeengekomen evaluatie over 2014 / 2015 plaatsvinden.

Op 13 en 14 juni namen we samen met andere musea in de regio deel aan het Cuypersweekend. Op 23 oktober zorgden de gidsen nog voor een prima geslaagde extra activiteit: een in de avonduren prachtig uitgebeeld verhaal in historische kledij rond het romantisch begonnen maar tragisch verlopen leven van de Stevensweertse Benjamine Keiser. Met het Kindervakantiewerk Stevensweert werd voor de jeugd een vossenjacht georganiseerd. Het jaar 2015 stond ook reeds in het teken van voorbereidingen voor de viering van het 750-jarig bestaan van de parochie Stevensweert in 2016. Vanuit het museum zullen met name een drietal initiatieven worden ontplooid: 1. De uitgave van een boek over de 750-jarige parochiegeschiedenis, geschreven door de secretaris/conservator van het museum. Het schrijven heeft grotendeels in 2015 plaatsgevonden. 2. Aandacht vragen voor de kerkschatten van de parochie middels een te organiseren tentoonstelling in de parochiekerk op 28 en 29 mei 2016. 3. Het organiseren van een extra thematentoonstelling over de viering van het 700-jarig bestaan in 1966 en een terugblik op de festiviteiten van 2016.

Het met de musea in Thorn en Maasbracht opgezette combi-ticket werd in 2015 in praktijk gebracht. Meer publiciteit zal ook nodig zijn om het licht gedaalde bezoekersaantal weer te verhogen.

Als extra thematentoonstelling in 2015 werd op 25, 26 en 27 december in het Trefcentrum een expositie georganiseerd rond de persoon van de bekende pater Willem Sangers, honderd jaar eerder (in 1915) geboren op de Hompesche molen. Het aantal bezoekers bedroeg 270. Een adviserende maar ook actieve rol speelde het museum bij het project “In het Voorbijgaan”, een selectie van 11 vestingsteden langs de Maas die zich elk presenteerden op een groot bord via een gedicht, de restauratie van de Hompesche molen, het plaatsen van twee schietklare kanonnen op Bastion Gelderland en de realisatie van de in opdracht van harmonie St. Caecilia (Ohé en Laak) vervaardigd prachtig muziekstuk over bewoners van kasteel Walburg.

Een door het museum georganiseerd uitermate belangrijk project ging in 2015 van start: de vastlegging van de baggerhistorie van het Eiland in de Maas. We doen dit door middel van te houden interviews, inclusief schriftelijke notatie, met rechtstreeks betrokkenen uit die periode.

Het museum liet in 2015 twee professionele restauraties uitvoeren: de bouwtekening van de lagere school van Stevensweert uit 1887 en het grote schilderij van graaf Reinier Vincent von Hompesch uit 1714. Er deed zich dit jaar de mogelijkheid voor om enkele belangrijke aankopen te doen: een authentieke Spaanse helm uit de 17de eeuw en enkele originele landkaarten waaronder één van de mooiste kaarten die er van Stevensweert bestaan, een gravure van het Eiland in de Maas dat in 1633 overspoeld wordt door Spaanse militairen die het eiland voorzien van indrukwekkende vestingwerken.

 

Financieel verslag 2015 (beknopt):

Totale inkomsten:

    46.900,--

Deze bestaan uit:

- Subsidie gemeente

- Sponsoring

- Entrees

- Vergoeding VVV

- Rente

Exploitatie-uitgaven:

    28.180,--

Deze bestaan uit:

- Huisvestingskosten

- Administratiekosten

- Organisatiekosten

Project-uitgaven

    16.020,--

Deze bestaan uit:

- Spaanse helm

- Historische kaart Stevensweert

- Inrichting beeldentuin

- Restauratie bouwtekening oude school

- Restauratie schilderij graaf de Hompesch

- Vastleggen baggerhistorie

Saldo

         € 2.700,--